Ucogras

Inspectie

Onder inspectie wordt verstaan de onafhankelijke en neutrale beoordeling van onder andere eetbare oliën, vetten, landbouwproducten en voedingsmiddelen. Het doel hierbij is om de opdrachtgever informatie te verschaffen over het product en/of de overeenstemming van het product met bepaalde specificaties of normen. Hierbij wordt een objectieve beoordeling gegeven over de kwaliteit, het conditionnement, de kwantiteit, de verpakking, de merken en/of de zuiverheid van het transportmiddel of de tank waarin het product zal worden vervoerd of opgeslagen.

Kwaliteit

Een belangrijk aspect van de inspectie is vaak de analytische beoordeling van de kenmerken en eigenschappen integraal verbonden aan een bepaald product.
Kwaliteit bestaat uit het geheel van fysieke en chemische eigenschappen die het resultaat zijn van de groei (oogst) of productie van het product.

Staalname

Teneinde een correcte beoordeling te kunnen geven over de kwaliteit van een product is dan ook de representatieve bemonstering van een partij onontbeerlijk. Bij definitie komt represen-tatief bemonsteren neer op het herleiden van een totale partij van goederen tot een verkleinde overzichtelijke hoeveelheid met nog in zich alle gebreken en alle hoedanigheden van de totale partij, in dezelfde verhoudingen als waarin ze in de totale partij voorkomen maar homogeen verdeeld over de hoeveelheid van het uiteindelijke monster. Om van de totale partij tot een representatieve, verkleinde, overzichtelijke hoeveelheid te komen is een bemonsteringsplan nodig waarbij wordt vastgelegd hoeveel increments (elke afzonderlijke greep staalmateriaal), deelmonsters (logische reeks increments samengevoegd), globale monsters (alle deelmonsters samen) en finale monsters of analysemonsters (herleide globale monsters) vereist zijn. Na bemonstering dient het genomen staalmateriaal te worden verpakt in functie van de te onderzoeken parameters en dient de verpakking van dien aard te zijn en derwijze te worden aangebracht dat de te onderzoeken parameters niet kunnen worden gewijzigd.

Het degelijk verpakte monster moet dan zo gelabeld worden dat de identiteit van het staal duidelijk en ondubbelzinnig gerelateerd wordt met de bemonsterde totale partij.
Het correct verpakte en correct gelabelde monster moet zo verzegeld worden dat zijn verpakking niet kan worden geopend, zijn inhoud niet kan worden gewijzigd en zijn label niet kan worden verwisseld zonder dat dit duidelijk uitwendige merkbare sporen nalaat.
Vaak worden voor staalname contractuele voorwaarden en/of internationale standaarden opgelegd zoals onder andere FOSFA, GAFTA, ISO en dergelijke.

Kwantiteit

Kwantiteits- en gewichtscontrole omvatten de vaststelling van de hoeveelheid, in aantal en/of gewicht, van het totale aantal te beoordelen goederen. Het aantal eenheden wordt vastgesteld door tally.  Het gewicht wordt vastgesteld door het correct wegen van de goederen. Hierbij moet onder andere de juistheid van de weegtoestellen en hun registraties worden nagegaan.